Vomiting


Dabur Jaharamohara Pishti

Dabur Jaharamohara Pishti

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Shuddh jaharmohra Serpentine ..

$6.00

Dabur Kankayan Gutika

Dabur Kankayan Gutika

.No. Sanskrit Name Botanical Name 1. Shati Hedychium spicatum 2. Pushkar Mool Inula recemosa 3. Dant..

$11.00

Dabur Lavan Bhaskar Churna

Dabur Lavan Bhaskar Churna

Dabur Lavan Bhaskar Churna is a mixture of herbs and edible salts, including samudra lavan, which is..

$14.00

Dabur Maha Shank Vati

Dabur Maha Shank Vati

S.No. Sanskrit Name Botanical Name 1. Pippali Mool Piper longum root 2..

$15.00

Dabur Mustakarishta

Dabur Mustakarishta

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1 Mustaka Cyperus rotundus 2 Dhatakipushp Woodfordia frut..

$40.00

Dabur Panchsakar Churna

Dabur Panchsakar Churna

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Saindhav lavan Rock salt 2. Hareetaki Terminalia chebu..

$22.00

Dabur Praval Bhasma

Dabur Praval Bhasma

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Shuddh Praval Coral (purified) Processed in Ghrit Kum..

$9.00

Dabur Praval Panchamrit Ras

Dabur Praval Panchamrit Ras

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Praval Bhasma Coral (calcined) 2. Mukta Bhasma Mytillu..

$20.00

Dabur Sanjivani Vati

Dabur Sanjivani Vati

S.No. Sanskrit Name Botanical Name 1. Vidanga Embelia ribes 2. Shunthi Zingiber officinale 3. Pippal..

$20.00

Dabur Saunf Ka Ark

Dabur Saunf Ka Ark

Composition S.No. Sanskrit Name English 1 Mishreya Foeniculum vulgare Indication: Colic, Flatulence..

$24.00

Dabur Shank Bhasma

Dabur Shank Bhasma

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Shuddh Shankh Turbinella Rapa Shells(calcined) ..

$9.00

Dabur Shivakshar Pachan Churna

Dabur Shivakshar Pachan Churna

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Hingwashtaka churna 2. Hareetaki Terminalia chebula 3..

$22.00

Dabur Sutsekhar Ras (With gold)

Dabur Sutsekhar Ras (With gold)

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Tejpatra Cinnamomum tamala 2. Nagakeshar Mesua ferrea ..

$20.00

Dabur Varatak Bhasma

Dabur Varatak Bhasma

S.No. Sanskrit Name Botanical/English Name 1. Shuddh Varatak Cypraea Moneta Shells (calcined) Indic..

$11.00

Dhanwanthari Vaidyasala Mustharishtam

Dhanwanthari Vaidyasala Mustharishtam

Bhaishajyaratnavali..

$40.00

Showing 46 to 60 of 74 (5 Pages)

ALPHABETICAL CATEGORY INDEX